انواع جراحي های پروستات: امروزه جراحی پروستات مانند قدیم باز نیست یعنی در این روش برش جراحي نداریم البته امروزه هم اگر پروستات خيلي بزرگ باشد عمل جراحي به صورت…